Onze toekomstvisie

Een welvarende voedingsindustrie draagt bij tot het welzijn van een maatschappij in haar geheel. Om deze welvaart veilig te stellen, zijn volgende zeven elementen essentieel:

1. De kost verdienen

Indien we willen dat de voedingsindustrie in België performant blijft, is het van cruciaal belang dat de bedrijven uit de sector in staat zijn om winst te genereren. Waarom is dit zo belangrijk? In de eerste plaats om de initiatiefnemer van de bedrijven correct te vergoeden. Maar ook en vooral om de nodige middelen vrij te maken om te blijven investeren, werkgelegenheid te creëren en maatschappelijke programma’s te ondersteunen.

2. De markt op een correcte wijze laten werken

We zijn er ons van bewust: de markt speelt een belangrijke rol in de landbouwpolitiek van de Europese Unie. En ze zal dat blijven doen. Dat is zeker geen slechte zaak, want concurrentie vormt de motor achter een gezonde economische groei. Maar de markt moet voor alle schakels in de keten correct functioneren door elk van deze schakels toe te laten zich te ontwikkelen. De prijs moet betaalbaar blijven voor de consument, maar moet evenzeer de sociale en milieukundige kosten van het product correct weerspiegelen. Dat kan alleen in partnerschap en door een goede samenwerking met alle actoren in de productieketen.

3. Over middelen beschikken om voldoende te produceren

De toename van de wereldbevolking brengt een sterke groei van de wereldvraag naar voeding met zich mee. Dat is meteen ook de reden waarom het belangrijk is om eco-efficiënte maatregelen op touw te zetten, met als dubbele doelstelling om minder grondstoffen (energie, water, gronden…) te gebruiken en verliezen te vermijden. Dit punt is des te belangrijker aangezien grondstoffenschaarste eveneens leidt tot een toename van de grondstofprijzen, met gevolgen voor de eindprijs betaald door de consument. Voeding dient toegankelijk te blijven voor minder begunstigde bevolkingsgroepen in alle uithoeken van de wereld.

4. Zich aanpassen en innoveren

De consumptiepatronen, smaken en gewoonten van de consumenten veranderen steeds sneller. Om in te spelen op deze ontwikkelingen in de maatschappij moeten de voedingsbedrijven in staat zijn zich aan te passen en te innoveren, zowel op vlak van hun interne organisatie, hun relaties met de andere schakels uit de keten als hun productieprocessen. Enkel door zich aan te passen kunnen voedingsbedrijven blijven concurreren. Innovatie moet de sector als geheel ook in staat stellen steeds beter in te spelen op maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder door evenwichtigere voedingsproducten te ontwikkelen die een kleinere impact hebben op het milieu.

5. Lokale grondstoffen in producten verwerken

Het is van essentieel belang om een performant en kwalitatief Belgisch landbouwsysteem te behouden. Een groot deel van de Belgische voedingsindustrie blijft immers rechtstreeks verbonden met de lokale landbouwproductie. Omwille van economische of milieuoverwegingen, verwerken talrijke bedrijven de producten van landbouwers uit de nabije omgeving, of het nu gaat om Belgische of buitenlandse landbouwbedrijven. Het voortbestaan van een voedingsbedrijf hangt af van de productie en de ontwikkeling van de lokale landbouw gelegen op een optimale afstand voor de bevoorrading.

6. Behouden en uitbouwen van KMO’s

93,5% van de bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie stelt minder dan 50 werknemers tewerk. De kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) spelen bijgevolg een uiterst belangrijke rol in de Belgische voedingsindustrie, naast een relatief laag aantal erg grote bedrijven met een internationaal werkterrein. KMO’s hebben verschillende voordelen: ze zijn vaak sterk lokaal verankerd, spelen goed in op niches en passen zich gemakkelijk aan in een voortdurend veranderende omgeving. Sommige van deze bedrijven groeien uit tot heuse wereldspelers. Daarom is het ook belangrijk om een omgeving te creëren die de KMO’s uit de Belgische voedingsindustrie toelaat te groeien en zich te ontwikkelen.

7. Wereldwijd Belgische producten aanbieden

België is een kleine markt voor voedingsbedrijven. Om hun groei en ontwikkeling verder te zetten, dienen ze in te zetten op export, zowel naar onze buurlanden als verder in de wereld. Ze kunnen de troeven van de Belgische voedingsproductie en haar expertise in gastronomie uitspelen: performant, divers, uitgebreid, kwalitatief en innoverend. Deze exportgroei van voedingsproducten is het essentiële element die de voedingssector toelaat om investeringen die werkgelegenheid en welvaart verschaffen in België na te streven.