Onze toekomstvisie

De voedingsindustrie heeft een rol te spelen bij het bevorderen van het algemene welzijn van de bevolking. Hoe? Door het op de markt brengen van een grote variatie aan kwaliteitsproducten en door erop toe te zien dat de productiesites in harmonie samenleven met hun onmiddellijke omgeving. Om haar rol in de maatschappij zo goed mogelijk te kunnen vervullen, hecht de voedingsindustrie vooral belang aan volgende vier punten:

1. Garanderen van de voedselveiligheid voor alle consumenten

Jaarlijks worden verschillende miljarden voedingsproducten op de Belgische markt gebracht. Het spreekt voor zicht dat deze producten geen bron mogen zijn van microbiologische of chemische intoxicatie of van fysieke gevaren. Dat is een fundamentele vereiste voor elk voedingsbedrijf.

2. Gevarieerd eten, meer bewegen

Net als andere geïndustrialiseerde landen wordt ook België geconfronteerd met het verontrustende fenomeen van overgewicht en obesitas. Een onevenwichtige voeding, in combinatie met een zittend leven, heeft het aantal mensen met overgewicht of obesitas doen toenemen. In die context wenst de voedingsindustrie producten te ontwikkelen waarvan de samenstelling en de hoeveelheid (grootte van de porties) beter beantwoorden aan de fysiologische behoeften van de consumenten, doordat ze met name minder zout, minder suikers en minder verzadigde vetten bevatten. Op die manier draagt de sector bij tot de ontwikkeling van een gezonde levensstijl, die evenwichtige voeding combineert met voldoende lichaamsbeweging.

3. Communicatie, een belangrijke verantwoordelijkheid

Een voedingsbedrijf gebruikt vele middelen om over zijn producten te communiceren. De drie belangrijkste kanalen zijn reclame, informatie op de verpakkingen en, in toenemende mate, het internet en sociale media. De informatie die via deze kanalen wordt meegedeeld, moet juist zijn en mag de consument niet misleiden, in het bijzonder m.b.t. voeding en gezondheid.

4. In harmonie leven met de gemeenschap

Alle voedingsbedrijven bevinden zich in een lokale gemeenschap. Ze ontwikkelen zich met respect voor de bevolking in de nabijheid van hun productiesites. Ze houden rekening met het dierenwelzijn. Ze starten daarnaast initiatieven op om zich beter te integreren in de plaatselijke gemeenschap. Door hun activiteiten stimuleren de voedingsbedrijven de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen waarin ze actief zijn.