De scope en aanpak van dit verslag

Dit verslag betreft de prestaties op het vlak van duurzame ontwikkeling van de Belgische voedingssector. Het is beperkt tot de voedingsindustrie en heeft bijgevolg geen betrekking op de gehele agro-voedingsketen. Ook specifieke thema’s van deelsectoren komen niet aan bod in dit verslag.

Bij de lancering van het eerste duurzaamheidsverslag in 2011 engageerde Fevia zich om driejaarlijks een nieuw verslag te publiceren. Dit is intussen de derde editie en bouwt verder op de verzamelde elementen van het eerste en tweede duurzaamheidsverslag. Het volgende verslag is voorzien voor 2020.

Structuur van het verslag

Bij de opmaak van het tweede rapport identificeerden we samen met onze stakeholders 19 prioritaire uitdagingen. Die uitdagingen verdelen we onder in 4 thema’s of pijlers van duurzame ontwikkeling:

  1. Welvaart
  2. Respect voor medewerkers
  3. Bijdrage aan de maatschappij van de voedingsindustrie
  4. Milieuaspecten.

Nieuw: ambities

In het kader van dit rapport identificeerde Fevia voor elke uitdaging ook een becijferde ambitie voor de hele sector. Die ambities zijn echter niet gelijk aan becijferde doelstellingen. Fevia kan weliswaar bijdragen aan de evolutie van de voedingsindustrie naar meer duurzaamheid, maar ultiem zijn het de bedrijven die, elk individueel, de wil en de capaciteit moeten tonen om maatregelen te nemen die in die richting gaan.

Beslissingsproces

Zoals bij alle processen binnen Fevia , werd dit verslag samengesteld in nauwe samenwerking met de leden. Het CODDO (Strategisch Comité voor Duurzame Ontwikkeling), voorgezeten door Guido Vanherpe, CEO van La Lorraine Bakery Group, trad daarbij op als coach en nam eveneens de follow-up op zich. De Raad van Bestuur van Fevia keurde de tekst van dit derde duurzaamheidsverslag goed op 25 oktober 2017.

GRI-richtlijnen

Om de inhoud en de indicatoren van dit verslag vast te leggen, hebben we tijdens het opstellen van het eerste en tweede duurzaamheidsverslag gebruik gemaakt van de GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative, versie G4 – www.globalreporting.org) en “Food Processing” supplement. De GRI legt een gestandaardiseerd kader vast inzake de principes en de indicatoren die bedrijven kunnen gebruiken om hun economische, milieu- en sociale prestaties te meten en aan te tonen.

Bronnen

In het belang van de objectiviteit en transparantie hebben we ons in dit verslag uitsluitend gebaseerd op beschikbare officiële gegevens, ook al zijn dat niet altijd de meest recente gegevens. Voor zover mogelijk, vormt 2000 daarbij het referentiejaar. De gegevens en bronnen van de verschillende indicatoren worden systematisch gepreciseerd in de tekst.

Heel wat medewerkers van Fevia hebben bijgedragen tot het opstellen van dit verslag: het verzamelen van de basisgegevens, de initiatieven preciseren, de teksten diepgaand herlezen, de vertaling verzekeren, de infografieken realiseren, het hele rapport online plaatsen. We danken alle betrokken van harte voor hun bijdrages.